PROFIL SEKTOR

SEKTOR

Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD

Timbalan Pengarah

HJ. MOHD ROSLI BIN AHMAD

 

PENGENALAN

Sektor Jaminan Kualiti diwujudkan di setiap  Jabatan Pelajaran Negeri mulai 01.06.2007  dan diketuai oleh seorang Ketua Sektor Gred DG52 dan seorang penolong Gred DG41.  Walau bagaimana pun dalam penstrukturan baru JPN mulai tahun 2009, perjawatan baharu telah ditambah dengan mengwujudkan jawatan Ketua Penolong Pengarah DG48.  Unit yang wujud di Sektor Jaminan Kualiti ialah Unit Kepimpinan  yang menguruskan Coaching & Mentoring kepimpinan sekolah dan Unit Kualiti yang menguruskan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 JPN, PPD dan sekolah.

Sektor Jaminan Kualiti seterusnya telah menukar Unit Kualiti kepada Unit Inovasi berdasarkan punca kuasa seperti berikut :

a)    Mesyuarat Persidangan Pengurus Sumber Manusia Peringkat Kebangsaan Bilangan 1 tahun 2010

b)    Surat Arahan Pertukaran Nama / Pewujudan Unit Inovasi di KPM, no. rujukan : JPA.BPO(S)253/2/11-6 Jld 31 s.k. 3 (4) bertarikh 21 Jun 2010

c)    Surat Arahan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pelajaran Malaysia, no. rujukan : KP(PP)0022/189/9 Jilid 26 (14) bertarikh 29 Jun 2010

Tujuan Unit Inovasi diwujudkan ialah bagi membolehkan program-program peningkatan inovasi dan kreativiti dilaksanalan secara terancang dan sistematik dalam usaha meningkatkan lagi tahap penyampaian perkhidmatan.

 

OBJEKTIF SEKTOR

 1. Melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran.
 2. Memastikan 100% pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 mematuhi keperluan yang ditetapkan.
 3. Memberi bimbingan dan latihan diberikan kepada Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) JPN, PPD dan sekolah.
 4. Memastikan penyediaan, penilaian dan kajian semula ke atas Sasaran Kerja Tahunan (SKT) mematuhi peraturan/dasar  yang ditetapkan.
 5. Memastikan penyediaan, penilaian dan semakan semula Perancangan Stretegik JPN dilaksanakan mengikut jadual ditetapkan.
 6. Melaksanakan sekurang-kurang 1 Kajian Pengurusan dan Pentadbiran.
 7. Memastikan Mesyuarat Pengurusan Tertinggi dan Mesyuarat Penyelarasan Pendidikan dilaksanakan mengikut PKPA Bilangan 2/1991.
 8. Memastikan tindak susul dilakukan terhadap dapatan pemeriksaan JNJK.

FUNGSI SEKTOR DAN UNIT

UNIT SEKTOR JAMINAN KUALITI

 1. Unit Kepimpinan
 2. Unit Kepiawaian dan Dokumentasi (Inovasi)

FUNGSI UTAMA KEPIMPINAN

 1. Memberi bimbingan yang berterusan untuk membentuk sistem pengurusan sekolah secara profesional.
 2. Mengekal dan meningkatkan lagi mutu kepimpinan instruksional.
 3. Berkongsi pengalaman dan kejayaan pengurusan sekolah sebagai budaya memperkasakan kepimpinan sekolah.

FUNGSI UTAMA KEPIAWAIAN DAN DOKUMENTASI (INOVASI)

 1. Menyelaras pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang ditetapkan dalam Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam dan pekeling-pekeliling perkhidmatan lain yang berkaitan.
 2. Merancang, menyelaras, membina dan melaksana sistem kepiawaian pengurusan kualiti yang seragam untuk melonjakkan imej pengurusan yang bertaraf dunia.
 3. Menyelaras pengumpulan, penyelenggaraan, penerbitan, penyimpanan dan pengedaran laporan dan pelbagai dokumen kualiti dalam organisasi.
 4. Menyelaras semua anugerah kualiti dan inovasi di peringkat organisasi (KPM/JPN/PPD).
 5. Merancang, menyelaras dan melaksanakan Audit Dalam bagi seluruh proses kerja dalam organisasi.
 6. Menjadi urus setia tetap mesyuarat pengurusan jabatan dan semua urusan mendapatkan maklumbalas minit mesyuarat pengurusan di peringkat kementerian yang ditentukan oleh pihak pengurusan atasan.