PROFIL SEKTOR

Sektor

Sektor Pendidikan Islam (SPI)

Ketua Penolong Pengarah Kanan

HJ. MUHAMMAD BIN YAHYA

Alamat  

Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran Perak, Tingkat 14, Bangunan Mayban Trust, Jalan Tun Sambanthan, 30000 Ipoh

 Nombor Telefon  

05-2414000

 Nombor Faks      

05-2424484

PENGENALAN

Sektor Pendidikan Islam (SPI) merupakan salah satu daripada sektor di Jabatan Pelajaran Negeri Perak. SPI bertanggungjawab melaksanakan Kurikulum Pendidikan Islam dan Bahasa Arab, mengendalikan operasi pengurusan institusi pendidikan agama, mengendalikan operasi pengurusan dakwah dan syiar Islam serta aktiviti keagamaan di Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan sekolah. SPI dipimpin oleh seorang Ketua Sektor dan dibantu oleh seorang Ketua Penolong Pengarah, 12 orang Penolong Pengarah, 5 orang Penyelia dan 5 orang anggota khidmat sokongan.

OBJEKTIF

1. Meningkatkan Kualiti Pendidikan Islam yang berkesan untuk melahirkan murid yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia bagi membangunkan masyarakat dan Negara.

2. Meningkatkan Kualiti Bahasa Arab yang berkesan untuk membolehkan murid berkomunikasi dengan baik dan mendalami pelbagai sumber ilmu.

3. Meningkatkan Kualiti Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan cekap dan strategik supaya perkhidmatannya dapat menyumbang ke arah keberkesanan Pendidikan Islam.

4. Meningkatkan Kualiti Kemahiran dan Keterampilan Guru Pendidikan Islam dan Guru Bahasa Arab secara berterusan dalam pelbagai bidang supaya pengajaran dan pembelajarannya sentiasa menarik dan berkesan.

5. Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Sistem Maklumat Pendidikan Islam yang telus dan tepat untuk mengetahui tahap prestasi pencapaian program dan pembinaan perancangan yang lebih berkesan.

6. Meningkatkan Kualiti hubungan dan kerjasama antara Sektor Pendidikan Islam dengan masyarakat, jabatan dan agensi dalam dan luar negeri secara permuafakatan supaya semua program dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, cepat dan berkesan.

7. Meningkatkan Kualiti dan Kecemerlangan IPA di Negeri Perak sebagai model sistem pendidikan kebangsaan untuk melahirkan murid yang berkeupayaan mengamalkan cara hidup yang berteraskan Islam di dalam pembangunan diri, masyarakat dan Negara.

8. Meningkatkan Kualiti dan Kecemerlangan IPA Negeri Perak bagi membolehkannya berperanan membentuk dan melahirkan modal insan yang cemerlang dan mampu mengamalkan cara hidup yang berteraskan Islam dalam kehidupan.

9. Meningkatkan Kualiti Dakwah, Penghayatan Islam dan Nilai-nilai Murni secara berhikmah di kalangan pegawai, guru, kakitangan pendidikan dan murid untuk membantu keberkesanan Pendidikan Islam.

Unit-Unit Sektor 

  • Unit Pengurusan Pendidikan Islam (PPI)
  • Unit Pengurusan Institusi Pendidikan Agama (PIPA)
  • Unit Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam (PDSI)

 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM (PPI)

1.    Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala

       keperluan yang berkaitan dengannya:

1.1  Menyelaras, mengurus, dan menilai serta mengawal pengoperasian dan mesyuarat-mesyuarat utama yang

       berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.2  Menyelaras dan mengurus maklum balas berhubung pelaksanaan operasi dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan

       dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.3  Menyelaras dan mengurus hal ehwal keperluan Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Institusi Pendidikan

1.4  Menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan kualiti program-program SPI dan kualiti pelaksanaan Operasi

       Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.5  Mengumpul, menganalisis dan mengurus data dan maklumat personel, IPA JPN dan program yang berkaitan

       dengan pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.6  Menyelaras, mengurus anggaran belanja mengurus, penempatan dan pertukaran guru j-QAF

 

2.    Menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan

       pentadbiran serta tadbir urus ICT SPI dan IPA:

2.1  Menyelaras dan mengurus hal ehwal pengurusan dan pentadbiran SPI

2.2  Menyelaras dan mengurus hal ehwal perkhidmatan personel di SPI dan IPA

2.3  Menyelaras dan mengurus hal ehwal kewangan dan akaun SPI dan IPA

2.4  Menyelaras dan mengurus sistem aplikasi ICT / portal SPI

 

FUNGSI UNIT INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA (IPA)

1. Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian IPA JPN dari aspek pentadbiran sekolah,

    pengurusan guru, dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA)

1.1 Menyelaras, mengurus dan menilai urusan pentadbiran IPA dan pelaksanaan operasi yang berkaitan

      dengannya

1.2 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum agama di IPA

1.3 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal murid, sukan dan kokurikulum di IPA

1.4 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal Guru IPA

1.5 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan KAA

1.6 Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran murid ke SMKA dan SABK

1.7 Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran guru SMKA dan SABK

 

 2. Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan

     Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan Pendokumentasian

 

2.1 Menyelaras, mengurus dan menilai aktiviti penyelidikan terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta

      menilai pencapaiannya di pelbagai peringkat di bawah JPN

2.2 Mengurus dan menilai aktiviti penjanaan idea, penataran dan penyebarluasan dapatan kajian mengenai Pendidikan

      Islam dan Bahasa Arab melalui kursus, seminar, konvensyen dan bengkel

 

 3. Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan IPA JPN

     dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan  yang melaksanakan program Pendidikan Islam

 

3.1.Mengurus, menyelaras dan menilai urusan bantuan perolehan dan penyediaan perkhidmatan di IPA JPN dan institusi

      pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam

3.2 Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan pembangunan fizikal IPA dan Institusi Pendidikan yang melaksanakan

      program Pendidikan Islam

3.3 Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan kewangan kepada SAR yang melaksanakan kurikulum KAFA

 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM (PDSI)

1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan

    kepimpinan untuk Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

1.1  Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program dakwah Islamiah dan operasi Majlis

1.2  Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS)

1.3  Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kepimpinan Islam

1.4  Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kawalan akidah dan pemikiran

       Islam

2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan

    pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

2.1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pembangunan akhlak dan pengembangan syiar Islam

2.2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pengukuhan budaya dan nilai Islam