CERITA KEJAYAAN


K1 K2 K4 K5 K6 K7 K8 K10 K9 K11 K12 K13

PENYERAHAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) TAHUN 2017

Ditulis oleh PENGURUSAN AKADEMIK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Semua Guru Besar
Daerah Bagan Datuk

Tuan,

Dengan segala hormatnya, perkara di atas dirujuk untuk perhatian dan tindakan tuan.

2. Dengan ini dimaklumkan, keputusan peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2017 akan diumumkan pada 23 November 2017. Sehubungan dengan itu, tuan diminta hadir bagi menerima keputusan ini mengikut ketetapan seperti berikut : 

        Tarikh       :    23 November 2017 ( Khamis )
        Masa        :    8.00 pagi.
        Tempat     :    Dewan Alamanda, PPD Hilir Perak.

3. Sebarang pertanyaan berkaitan, pihak tuan boleh menghubungi En. Mustaqim Bin Derani, di talian 05-6221970 sambungan 192.

Kerjasama daripada pihak tuan amat diharapkan.
               
Sekian, terima kasih.

PENDIDIKAN ISLAM

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian ini :

1. Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta segala

keperluan yang berkaitan dengannya:

1.1 Menyelaras, mengurus, dan menilai serta mengawal pengoperasian dan mesyuarat-mesyuarat utama yang

berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.2 Menyelaras dan mengurus maklum balas berhubung pelaksanaan operasi dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan

dengan pelaksanaan operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.3 Menyelaras dan mengurus hal ehwal keperluan Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Institusi Pendidikan

1.4 Menyelaras dan mengurus serta menilai peningkatan kualiti program-program SPI dan kualiti pelaksanaan Operasi

Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.5 Mengumpul, menganalisis dan mengurus data dan maklumat personel, IPA JPN dan program yang berkaitan

dengan pelaksanaan Operasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab

1.6 Menyelaras, mengurus anggaran belanja mengurus, penempatan dan pertukaran guru j-QAF

 

2. Menyelaras, mengurus dan mengawal selia pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan dan

pentadbiran serta tadbir urus ICT SPI dan IPA:

2.1 Menyelaras dan mengurus hal ehwal pengurusan dan pentadbiran SPI

2.2 Menyelaras dan mengurus hal ehwal perkhidmatan personel di SPI dan IPA

2.3 Menyelaras dan mengurus hal ehwal kewangan dan akaun SPI dan IPA

2.4 Menyelaras dan mengurus sistem aplikasi ICT / portal SPI

 

FUNGSI UNIT INSTITUSI PENDIDIKAN AGAMA (IPA)

1. Menyelaras dan mengurus keperluan serta pengoperasian IPA JPN dari aspek pentadbiran sekolah,

pengurusan guru, dan murid serta penyelarasan Kelas Aliran Agama (KAA)

1.1 Menyelaras, mengurus dan menilai urusan pentadbiran IPA dan pelaksanaan operasi yang berkaitan

dengannya

1.2 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan kurikulum agama di IPA

1.3 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal murid, sukan dan kokurikulum di IPA

1.4 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan hal ehwal Guru IPA

1.5 Menyelaras, mengurus dan menilai pelaksanaan urusan KAA

1.6 Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran murid ke SMKA dan SABK

1.7 Menyelaras, mengurus penempatan dan pertukaran guru SMKA dan SABK

 

2. Menyelaras dan mengurus institusi bagi pelaksanaan program pembangunan

Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam aspek penyelidikan dan Pendokumentasian

 

2.1 Menyelaras, mengurus dan menilai aktiviti penyelidikan terhadap pelaksanaan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab serta

menilai pencapaiannya di pelbagai peringkat di bawah JPN

2.2 Mengurus dan menilai aktiviti penjanaan idea, penataran dan penyebarluasan dapatan kajian mengenai Pendidikan

Islam dan Bahasa Arab melalui kursus, seminar, konvensyen dan bengkel

 

3. Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan perolehan, penyediaan perkhidmatan dan pembangunan IPA JPN

dan bantuan SAR KAFA serta Institusi Pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam

 

3.1.Mengurus, menyelaras dan menilai urusan bantuan perolehan dan penyediaan perkhidmatan di IPA JPN dan institusi

pendidikan yang melaksanakan program Pendidikan Islam

3.2 Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan pembangunan fizikal IPA dan Institusi Pendidikan yang melaksanakan

program Pendidikan Islam

3.3 Menyelaras, mengurus dan menilai bantuan kewangan kepada SAR yang melaksanakan kurikulum KAFA

 

FUNGSI UNIT PENGURUSAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM (PDSI)

1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan dasar dan operasi program dakwah dan

kepimpinan untuk Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

1.1 Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program dakwah Islamiah dan operasi Majlis

1.2 Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Malaysia (MAKDIS)

1.3 Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kepimpinan Islam

1.4 Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program kawalan akidah dan pemikiran

Islam

2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai pelaksanaan program pengembangan syiar Islam dan

pengukuhan budaya Islam kepada Murid, Guru, Pegawai dan Kakitangan JPN

2.1. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pembangunan akhlak dan pengembangan syiar Islam

2.2. Menyelaras, mengawal, mengurus dan menilai program pengukuhan budaya dan nilai Islam

PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian ini :

Unit Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Data dan Analisis


Mengedar Surat Pekeliling dan Dokumen PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV ke Sekolah
Membentuk Jawatankuasa PBS Peringkat Negeri
Melantik Petugas Pentaksiran PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV Mengendalikan Mesyuarat Penataran/Penyelarasan PBS, UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Memantau PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Menyelesaikan Kes-Kes Khas PBS, UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Menyediakan Pangkalan Data untuk petugas pentaksiran PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Mengendalikan Post Mortem PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Memastikan keselamatan Eviden dan Skor Pentaksiran
Penyemakan semula keputusan PBS UPSR / PT3 / SPM / PAV / KV
Penyemakan dan memperakukan tuntutan petugas pentaksiran


Unit Pengendalian Peperiksaan Rendah, Menengah, Luar Negeri dan Profesional
Mengedar surat pekeliling dan dokumen mengenai UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI ke sekolah-sekolah di Negeri Perak
Menguruskan pelantikan pengawas UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Mengagihkan sekolah mengikut zon
Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Memantau pelaksanaan UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan bahan- bahan sulit UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Membantu menyelesaikan kes-kes khas
Memastikan setiap sekolah memasukkan gred calon dalam aplikasi yang ditetapkan oleh LPM
Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI
Memastikan tuntutan pengawas UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI dibayar dalam tempoh ditetapkan
Menjalankan post- mortem UPSR / SPM / STAM / LUAR NEGERI


Unit Pengendalian Peperiksaan Pra-Universiti
Mengedar surat pekeliling dan dokumen ke sekolah- sekolah dan institusi pengajian awam dan swasta di Negeri Perak
Menguruskan pelantikan pengawas STPM / MUET
Mengagihkan sekolah mengikut zon
Menguruskan taklimat/ mesyuarat berkaitan STPM / MUET
Memantau pelaksanaan STPM / MUET
Memastikan aspek keselamatan dipatuhi semasa pengurusan skor dan evidens STPM / MUET
Membantu menyelesaikan kes-kes khas
Menyediakan anggaran perbelanjaan menguruskan aktiviti STPM / MUET
Memastikan tuntutan pengawasan STPM / MUET dibayar dalam tempoh ditetapkan
Menjalankan post- mortem STPM / MUET

PENGURUSAN AKADEMIK

Ditulis oleh MOHD FAIZUL HAFIZ BIN A. RAZAK on . Posted in PENGURUSAN AKADEMIK

Bahagian ini :

1. bertanggungjawab dalam menguruskan dan memastikan kecemerlangan prestasi akademik di semua sekolah melalui pelaksanaan dasar kurikulum kebangsaan.

2. memastikan dasar kurikulum kebangsaan dilaksanakan dengan berkesan, amanah dan cekap di semua peringkat pengurusan pendidikan.

3. memastikan semua program dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai kecemerlangan akademik dalam peperiksaan awam.

4. mendidik murid menjadi warganegara yang berpengetahuan, berkemahiran, berketrampilan dan mempunyai nilai-nilai murni bagi melahirkan masyarakat yang berpotensi, berakhlak tinggi serta taat setia melalui pendidikan yang seimbang dan menyeluruh berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

5. menyelia dan membuat pengesahan bagi aktiviti PdPc di sekolah-sekolah.

6. membimbing dan member panduan kepada guru-guru berkaitan urusan PdPc.

7. urus setia kepada jawatankuasa-jawatankuasa yang berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum di sekolah-sekolah.

8. merancang dan melaksanakan projek-projek dan program-program khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi dalam pencapaian akademik di peringkat daerah.

9. merancang dan menyelaras strategi pelaksanaan semua mata pelajaran KBSR/KSSR dan KBSM/KSSM.

10. merancang pelaksanaan program latih tubi untuk kelas-kelas peperiksaan.