INFO UNIT PENGURUSAN AKADEMIK    
    
AKADEMIK    
    
1. Membuat pemantauan pengurusan kurikulum sekolah mingikut Bidang Mata Pelajaran    
2. Membuat pemantauan pengajaran dan pembelajaran (PdP) di sekolah rendah dan menengah mengikut Bidang Mata Pelajaran    
3. Merancang dan melaksanakan aktiviti kurikulum di sekolah rendah dan menengah (UPSR, Tingkatan 3, SPM, STPM)    
4. Menguruskan dan melantik panitia mata pelajaran Daerah Kinta Utara.    
5. Menguruskan pengagihan penghulu sekolah-sekolah Daerah Kinta Utara    
6. Berperanan melaksanakan aktiviti pembangunan akademik dan perkembangan pendidikan mengikut bidang Bahasa, Sains dan Matematik, Teknik dan vokasional dan Kemanusiaan.    
7. Menganalisa Headcount sekolah rendah dan menengah    
8. Menyelia dan memantau kurikulum SJKC dan SJKT     
9. Menyelaras Pengurusan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) sekolah    
10. Mengadakan post mortem Peperiksaan Dalam dan Pencapaian Peperiksaan Awam (UPSR/PT3/SPM/STPM)    
11. Melaksana Program Utama Akademik (pH3K)     
12. Urusetia Program Transformasi Daerah (Dialog Prestasi) setiap bulan    
13. Mengurus MPV Daerah    
14. Mengurus mata pelajaran PAV Daerah    
15. Mengurus program iThink di peringkat daerah    
16. Menguruskan VLE daerah     
17. Mengurus KBAT daerah    
18.Mengurus program MBMMBI daerah    
19. PROTIM    
20. Menyelaras kemasukan pelajar ke aliran agama    
21. Pemantauan kurikulum dan kokurikulum pendidikan Islam dan Moral    
22. Penempatan pertukaran guru agama    
23. Pelaksanaan Pertandingan-pertandingan berkaitan Pendidikan Islam
    
    
PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN    
    
1. Menyelaras pelaksanaan penilaian dan peperiksaan awam di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Malaysia,  Majlis Peperiksaan Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru  Kementerian Pelajaran Malaysia dan Peperiksaan Luar Negeri    
2. Merancang pengurusan  dan pengendalian peperiksaan di bawah kelolaan  LPM  secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.    
3. Memantau, menyelia dan melaksana peperiksaan  awam akur dengan  prosedur dan tatacara pengendalian peperiksaan awam yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia, MPM BPG dan Badan Luar peperiksaan luar negeri     
4. Menyediakan dan mengedarkan analisis data dan keputusan peperiksaan awam dan luar negeri kepada Ketua Unit.    
5. Menyediakan analisis maklumat ketakakuran dan cadangan penambahbaikan mengikut keutamaan tindakan berdasarkan laporan pemantauan. pengendalian peperiksaan awam    
6. Memberikan cadangan kepada Ketua Unit berkaitan tindakan kawalan berdasarkan laporan secara preventif, korektif dan punitif.      
7. Melaksana pengurusan penilaian dan peperiksaan awam di peringkat daerah    
8. Merancang pengurusan  dan pengendalian peperiksaan di bawah kelolaan  MPM BPG dan Badan Luar peperiksaan luar negeri  secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.    
9. Mengetuai pengurusan PBS sekolah-sekolah di peringkat daerah.    
10 Menyelaras pelaksanaan PBS sekolah-sekolah di bawah kelolaan Lembaga Peperiksaan Malaysia, dan Majls Peperiksaan Malaysia,  Kementerian Pelajaran Malaysia    
11. Merancang pengurusan  dan pengendalian  PBS sekolah-sekolah di bawah kelolaan LPM  secara telus dan adil untuk menjamin tercapainya objektif pendidikan berkualiti.    
12. Memantau, menyelia dan melaksana PBS sekolah-sekolah supaya akur dengan  prosedur dan tatacara pengendalian PBS yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan 13. Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia    
14. Menyediakan dan mengedarkan analisis data dan keputusan PBS sekolah.    
15. Menyediakan analisis maklumat ketakakuran dan cadangan penambahbaikan mengikut keutamaan tindakan berdasarkan laporan pemantauan. pengendalian PBS sekolah menengah    

    
LINUS    
    
1. Pegawai FasiLinus bertanggungjawab kepada sekolah-sekolah di daerahnya berdasarkan nisbah 1:30.    
2. Memastikan segala maklumat berkaitan Program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui media cetak, media elektronik, taklimat/ kursus/ bengkel/ mesyuarat.    
3. Mengadakan dan menyelaras latihan-latihan on-site (di sekolah/ PKG/ premis kerajaan) kepada guru LINUS sekurang-kurangnya 18 jam setahun.    
4. Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam pengurusan instruksional.    
5. Mencerap dan membimbing pelaksanaan PdP LINUS di sekolah.